Imák

Két most aktuális ima

Egy iraki keresztény testvérünktől származó imádság:

 „Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra  teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Szent Fiad megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés, és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek, és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen.”

Fohász:

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.
Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.
Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt, erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért.
Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.
Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Erzsébet, Szent Margit – könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

 

 A Pázmáneum kápolnájának titulusa  Jézus Szentséges Szíve. Ehhez kapcsolódva álljon itt két ima, amelyek az Egyház két – külön szentséggel – megszentelt életállapotában élőkért szól: a családokért és a papokért. Szabadon terjeszthetők és főleg imádkozandók!

                   Családfelajánlás Jézus Szentséges Szívének

Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat. A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona! Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője! Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását! Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot! Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett! Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben! Ámen.
                     

                  Imádság a papokért

Urunk, Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik! Őrízd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap, mint nap érintik Szent Testedet! Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyett dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg, hogy  ne tapadjanak a földi dolgokhoz! Ó, Jézus, segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak! Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák! Áldd meg áldozatos munkájukat és add, hogy az bőségesen gyümölcsözzék! Egykor pedig majd add meg nekik az örökélet koronáját! Ámen.

 

Pázmány Péter                    Isten fölségének dicsőítése

Mily csodálatos, Úr Isten, a Te fényességed! Te vagy, én Istenem, minden jónak kútforrása. Te az eget és földet kezeden hordod, a tenger vizét tenyereden tartod, az egek nagyvoltát araszoddal átfogod. Hozzád képest minden teremtmény csak porszem. Kezedben vannak a világ határai, benned él és mozog minden. Ha Te teremtményeidről szemedet elfordítanád, minden semmivé lenne, egyetlen pillantásodra megrendülne a föld. Te vetsz határt a tengereknek, Téged dicsérnek az egek és a csillagok, melyeket Te nevükön szólítasz. Mindenütt jelen vagy, noha a hamisak gondolataitól távol vagy; betöltesz mindeneket, felülhaladsz mindeneket, tartasz mindeneket, a jövendők és mulandók előtted jelenként vannak. Te, Uram, idő nélkül örökkévaló vagy, – ki nem terjedvén, mindenütt jelen vagy, – véghetetlen vagy hatalmasságodban, – megfoghatatlan bölcsességedben, – rettenetes ítéleteidben, – igaz vagy minden beszédedben, – szent vagy minden cselekedetedben, – bővelkedel az irgalmassággal, – nagytürelmű vagy a bűnösökhöz, – kegyelmes a Hozzád térőkhöz. Kérem szent Fölségedet, világosítsd meg értelmemet, hogy megismerjen téged, – gerjesztd föl szívemet, hogy féljen és tiszteljen Téged, – tisztítsd meg szívemet-lelkemet, hogy szeressen Téged, és engedd, hogy amint most szent Fölségedet csak távolról, homályosan látom, úgy halálom után színről-színre láthasson az én lelkem. A mi urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Boldog Teréz anya: Isten mindig egy imányi távolságra van.                                                      

        

Pázmány Péter:                     Imádság keresztény egységért

Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint Te egy vagy, és egy a tetőled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: adj szívünkbe Szent Lelket, hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a te akaratodban való egységet szorgalmatosan megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy Pásztornak gondviselése alatt, és Téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk. Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat, vedd el a homályt szívünkről, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok szemét, és a te igaz hitedre tanítsad meg a tévelygőket. A te szerelmes szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.                                               

Pázmány Péter:                        Fohászkodás a hazáért

Oh áldott Szűz! Oh Magyarországnak kegyes Asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásunkra: Szánd meg a mi romlásunkat. Csaknem megholt, akit te szerettél; csaknem elfogyott a te országod, nemes Asszonyunk. Azért állj elő a te szent Fiadnál. Mond azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit; nincs igazság, nincs isteni félelem; nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora; nagyrészt tévelygésre fordult igaz vallása; elpusztult szentegyháza; megromlott ereje; pogány rabságra adatott szabadsága. Elhiggyed édes hazám, Magyarország, Ha a Boldogasszony tanácsát követed, És magadat megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szűz könyörgésének. Ámen                                     

Pázmány Péter:        Ima ellenségeinkért

Add Uram Istenem, hogy ne csak jóakaróimat, de teéretted, ellenségeimet is szeressem, és a te szent Fiad példáját követvén, imádkozzam tiszta szívvel rosszakaróimért. Végy ki Uram, énbelőlem minden gyűlölséget, irigységet és felebarátom ellen való nehézséget, hogy a tökéletességnek kötele, az igaz szeretet, lakozzék bennem; és miképpen te megbocsátod vétkeinket, úgy mi is, igazán megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Ámen

Sík Sándor:            Keresztút (részlet)

XII. Stáció, Jézus meghal a kereszten „Felkiáltottál: Beteljesedett. És lehajtottad fejedet. Igen, Uram, közel a nap, Talán az óra, tán a pillanat, Amikor félrebillen a fejem, Amikor én is beteljesedem. Mondjam-e úgy, ahogy elzörren a húr? Vagy hogy a Létnek óceáni tükrén Egy leheletnyi hullám elsimul És elkezdődik egy új csepp öröklét? Akárhogyan, – én beteljesedem: Eltelt, letelt, betelt az életem Szemem nem issza már a zsenge rét, A lombok és az alkonyok színét, Fülem nem hall már rímet, sem mesét, Orgonaszót s a fátyolfű neszét, Nem érintem már lelkes ujjaimmal Emberek ujjain át a csodát, Akik közt élve emberré lehettem, És akikért magamat is szerettem: Ezentúl, – már csak odaát. Beteljesedett, – vége van. De beteljesedem-e én magam? A tenger eszmét, a gondolatot, Amelyet itt gondolnom adatott, Végig tudom-e gondolni odáig?”

Loyolai Szent Ignác imája:

Fogadj el, Uram szabadságomat, Fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat S emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad, ingyen. Visszaadok, uram, visszaadok Egyszerre, mindent. Legyen fölöttünk korláttalan úr Rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém, A kegyelemmel, S minden, de minden gazdagság enyém, Más semmi nem kell.