Imák Mindszenty József szentté avatásáért

IMG_34230

 

Ima boldoggá, szentté avatásáért:

Mennyei Atyánk!
Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy “kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára”(Kol 1, 24) Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel.
Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért.
Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért.
És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

 Rövidebb ima:

Istenünk,
Te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.
Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 Ima Mindszenty atya szentté avatásáért

Mennyei Atyánk, alázatosan kérünk, dicsőítsd meg Mindszenty bíborost szentjeid dicsőségével. Méltó a dicsőségre és az Egyház dicséretére, mert amikor szenvedett, Te voltál a reménye; amikor megpróbáltatott, olyan volt, mint a színarany a tüzes kemencében, és Te elfogadtad egészen elégő áldozatnak. Dicsőítsd meg, hogy érte dicsérjünk és áldjunk Téged, Szent Fiaddal és a Szentlélekkel együtt, és kövessük a példáját: amint őt, bennünket se tudjon senki és semmi elszakítani szeretetedtől. Amen.                                   (Füzér Julián, New Brunswick, N.J., USA)

 Ima Mindszenty bíboros szentté avatásáért

Mennyei Atyánk! Szenteid élete a Te dicsőséged. Hallgasd meg alázatos imánkat, mellyel szolgádnak, Mindszenty József bíborosnak boldoggá avatásáért esedezünk Hozzád.
Kegyelmed erejéből hű pap és püspök lett, hogy folytassa az apostolok munkáját a földön.
Isteni Fiad szeretetétől vezetve élete minden napján Téged mindenekfölött szeretett. A Szentlélektől megerősítve hosszú és nehéz megpróbáltatások közepette se rendült meg a hitben. Krisztus földi helytartójához való ragaszkodásában és neki való engedelmességben a legszebb példát adta mindnyájunknak. És az a nyugodt öntudat, mellyel a szenvedést vállalta,

Jézusra emlékeztet bennünket, akit, mint Mesterét, mindig hűségesen követett. Mivel csak úgy remélhetjük, hogy az örök boldogságot elérjük, ha a szenteket követjük, alázatosan könyörgünk, dicsőítsd meg szolgádat, Mindszenty Józsefet jelekkel és csodákkal, hogy azoktól indíttatva az Egyház hivatalosan a boldogok között tisztelje. Ezt kérjük a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.                              (Steven Dunker, St. Louis, Missouri, USA)

 Ima Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért

Könyörögjünk! – Örök Isten, minden nép és nemzet gondviselő Atyja, kérve kérünk, dicsőítsd meg hű szolgádat, Mindszenty Józsefet az életszentség fényével!

Add, hogy magyar néped jelen ínségéből egykor megszabadulva benne közbenjárót találjon, és megerősödjék keresztény hitében és őseinek erkölcsében. – Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Amen.    (Harangozó Ferenc, München, Németország)

Urunk, Mennyei Atyánk!

Hozzád jövünk, nem földi kérések önzősoraival, de hozzád jövünk, hogy megtapintsuk kezed nyomát egy választottad személyében. Mindszenty bíboros atyánkat haza hívtad, hogy közelségedből égi módra védhesse azokkal, akikhez a te Gondviselésed kötötte ideiglenesen idelent.
Mióta ő elment hozzád, idelent magyar néped érdekében nagyon elhalványult az igazság szava; nagyra nőttek az árnyékok, és félelmesen elfogytak a Pannonia Sacrát fenntartó erények.
Mintha egy nép lelke áruba bocsáttatott volna. Kikezdte ez a föld azt, ami eddig az égé volt. Halljuk, Urunk, emberek ajkáról: „A keresztény világ nem felejtette el bátorságát és Isten-hűségét, mártír módra viselt szenvedését, a személyét ért megaláztatásokat, szavai hamis ruhába öltöztetését, agymosását és szenvedései kálváriáját.” (…)
Kérünk, Urunk; hallgasd meg az egykor neked ajánlott nép még megmaradt utolsó fohászát!
Tekints ránk, hogy magyar szentjeid nyelvén a Kárpátok egész medencéje külföldi fiaid millióival zenghesse hamarosan Mindszenty atyánk szíve vágya szerint a magyar feltámadás öröménekét! Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Horváth Benedek (Los Angeles, Kalifornia, USA)

http://www.ppek.hu/konyvek/Fuzer_Julian_Szentnek_kialtjuk_1.pdf